เงื่อนไขการรับซ่อม MAC

 1. โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ส่งซ่อมให้ครบตามรายการที่ระบุไว้.
 2. เอกสารใบรับซ่อมเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องนำมาใช้เป็นหลักฐานในการรับสินค้า ก่อนนำเครื่องออกจากร้านโปรดดูวันรับประกันเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง.
 3. โปรดรับสินค้าภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดวันนัดรับสินค้า  หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ทางร้านจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น.
 4. การรับประกันงานซ่อม  ทางร้านจะ รับประกันเฉพาะอาการ "ที่นำมาซ่อมเท่านั้น" หากเสียหายอาการอื่นไม่อยู่การรับประกันของทางร้าน.
 5. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการแก้ไข  ปรับแต่ง  รวมทั้งการซ่อม หรือ เปลี่ยนส่วนที่ชำรุด  เพื่อให้เครื่องใช้งานได้ปกติ  โดยไม่รับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ชำรุดนั้นๆ.
 6. การรับประกันเฉพาะอาการที่เกิดจากตัวอะไหล่  ไม่รวมอุบัติเหตที่เกิดจากตัวท่านเอง เช่น ตก หล่น กระแทก บีบอัด จอแตก โดนน้ำ ช๊อต  ใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ไม่อยู่การรับประกันของทางร้าน.
 7. ใบรับประกันสูญหาย ,วอย์ดถูกแกะ, ถือว่าหมดประกัน.
 8. โปรดตรวจเช็คเครื่องให้สมบูรณ์ก่อนนำเครื่องออกจากร้าน  เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง.
 9. เมื่อทางร้านแจ้งรับเครื่องซ่อมแล้ว บางกรณีประกันจะเดินตั้งแต่เครื่องซ่อมเสร็จ โปรดมารับในวันที่กำหนด.
 10. กรณีซ่อมไม่ได้ แจ้งคืนเครื่อง โปรดมารับสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้ง หากเลยระยะเวลากำหนด ทางร้านไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 

ระยะการรับประกัน

 • โดนน้ำ ซ่อม Logic board  : ประกัน 1 เดือน  
 • ไม่รวมอะไหล่อื่น ที่เกิดจากความเสียหายเนื่องจากโดนน้ำ

ระยะเวลาการซ่อม

 • ซ่อม Logic board  : 3 - 7 วัน แล้วแต่รุ่น และ ขึ้นอยู่กับความเสียหายไม่มาก - ระดับปานกลาง
 • ซ่อม Logic board  : 7 - 14 วัน แล้วแต่รุ่น และ ขึ้นอยู่กับความเสียหายมาก
 • ไม่รวมอะไหล่อื่น ที่เกิดจากความเสียหายเนื่องจากโดนน้ำ
 

หมายเหตุ สำคัญมาก

 • ทางร้านออกใบรับซ่อม และ ใบรับประกัน โดยใช้ EMAIL โปรดใช้ EMAIL ที่ใช้งานได้จริง.


รายการที่ให้บริการฟรี! ณ ร้าน MacPhone

เช็คเครื่อง เช็คอาการ ฟรี!
จุกยางใต้เครื่องหลุด ฟรี! (ลูกค้าต้องใส่เอง)
ปุ่มคีย์บอร์ดหลุด ฟรี! (ถ้ามีอะไหล่ใส่ด้วยกันได้)
ทำความสะอาดเครื่องภายนอก ปัดฝุ่น ฟรี! (ขึ้นอยู่กับคิวงาน)